ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Základné informácie
Prevádzkovateľ: Kúpele Sliač a.s.
Adresa: Kúpele Sliač a.s., 962 31 Sliač
IČO: 31642438
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vl.316/S, odd. Sa
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov je prevádzkovateľ povinný sprístupniť nasledovné údaje:

Zodpovedná osoba:
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Aké osobné údaje spracúvame a uchovávame?
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Svoje osobné údaje nám zadávate na účely rezervácie a na marketingové účely v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?
Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť informácie a služby, o ktoré máte záujem.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? A na akom právnom základe?
Ako prevádzkovateľ spracúvame vami dobrovoľne a slobodne poskytnuté osobné údaje:- Na účely rezervácie v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa.- Na marketingové účely v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa.- Na účely evidencie klientov v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, EČV auta, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí
Je naším prvoradým cieľom, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu. Údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na našom serveri heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Vaše práva
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva, ako aj o zodpovednej osobe prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov vrátane jej kontaktných údajov. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia našich služieb, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: sales@spa-sliac.sk

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (napr. reklamácie - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na našom serveri. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov). Kontaktné údaje Úradu:
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Kto má ešte k vašim údajom prístup? Sprostredkovatelia
Spolupráca so sprostredkovateľmi je založená na zmluve o spolupráci s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje boli v bezpečí. Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
THR Systems a.s., IČO 360390071, Jilemnického 1204/3, ZvolenJMS SolidTrade, spol. s r.o., IČO 00615579, Ľ. Štúra 1061/27, Zvolen

Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám
Žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám poskytujú zmluvné služby v oblasti IT. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018
Oboznámenie dotknutej osoby za účelom poskytovania ubytovacích služieb a kúpeľných pobytov
Dokumenty na stiahnutie
Pre otvorenie dokumentu kliknite TU: ( 0,12 MB)
Oboznámenie dotknutej osoby za účelom evidencie a vybavenia reklamácií
Dokumenty na stiahnutie
Pre otvorenie dokumentu kliknite TU: ( 0,11 MB)
Oboznámenie dotknutej osoby za účelom zasielania marketingových ponúk
Dokumenty na stiahnutie
Pre otvorenie dokumentu kliknite TU: ( 0,14 MB)
Oboznámenie dotknutej osoby za účelom evidencie návštev (kamerový systém)
Dokumenty na stiahnutie
Pre otvorenie dokumentu kliknite TU: ( 0,11 MB)
Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
Dokumenty na stiahnutie
Pre otvorenie dokumentu kliknite TU: ( 0,28 MB)