Kúpele Sliač – e-shop

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť KÚPELE SLIAČ a.s., so sídlom 962 31 Sliač, IČO: 31 642 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, vložka č. 316/S (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Predávajúci prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web-portál / e-shop na internetovej stránke dostupnej na linku https://www.kupelesliac.sk/obchod/ (ďalej len „nákupný portál" alebo „e-shop"). Prevádzkovateľom internetovej stránky  je Predávajúci/Kúpele Sliač a.s. . Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Predávajúci. Tovarom a službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu v súlade s čl. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) vytvoril objednávku. 
 3. Prostredníctvom nákupného portálu má Kupujúci možnosť prehliadať si tovar a služby na stránke e-shopu, ktorý je umiestnený v sieti internet s verejným prístupom a ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.  Súčasne za podmienok určených týmito VOP a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy Predávajúcim má Kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar alebo službu. 
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú upravené VOP pre kúpu produktu na internetovej stránke https://www.kupelesliac.sk/obchod/. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke a reklamáciách predmetu kúpy sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sú upravené aj reklamačným poriadkom Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
 5. Pre účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ustanovenia týchto VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatných platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok 2

Vznik zmluvného vzťahu

 1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vyplnenia a odoslania objednávky Kupujúcim  na e-shope Predávajúceho s tým, že objednávka Kupujúceho musí byť odsúhlasená, tzn. akceptovaná, Predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Ak je objednávka akceptovaná Predávajúcim postupom podľa týchto VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4 ods. 1 týchto VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú na e-shope a v týchto VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na nákupnom portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Kupujúci odkliknutím príslušného políčka tiež bezvýhradne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 2. Kupujúci si produkt vyberá kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka", ktorými ho pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu produktu Kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Proces tvorby objednávky Kupujúceho pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. výber produktu, doprava; 2. výber spôsobu platby; 3. odsúhlasenie obchodných podmienok; 4. odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo objednania „Objednať s povinnosťou platby“.
 3. V každom z krokov v procese tvorby objednávky podľa predchádzajúceho odseku postupuje Kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
 4. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného produktu, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho.
 5. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je od Kupujúceho vždy vyžadované, aby Kupujúci odklikol políčko a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP Predávajúceho a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho, inak objednávka nie je riadne vykonaná.  Každej riadnej objednávke je pridelené číslo objednávky. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci aj číslo objednávky.
 6. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje Kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami týchto VOP, a za predpokladu jej akceptácie Predávajúcim. Po doručení objednávky Predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku Kupujúceho, t.j. informuje Kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky Kupujúceho v systéme Predávajúceho.
 7. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktu prezentovaného na e-shope. Na základe dohody strán a v súlade s týmito VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená vtedy, ak Predávajúci objednávku Kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou Kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky Kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy Kupujúcemu. V akceptačnom e-maili Predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky Kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (pre tieto VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky"). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 týchto VOP. V tomto e-maili o akceptácii objednávky sú súčasne Kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, tzn. link v e-maili na poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a formulár odstúpenia od zmluvy. Aktiváciou linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty Kupujúcemu zobrazia a Kupujúci má právo si ich pre potreby uložiť.
 8. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky Kupujúceho Predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej Predávajúcim a vykonanej Kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa týchto VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  a splniť povinnosti podľa týchto VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4 týchto VOP. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v týchto VOP a v príslušných právnych predpisoch. Prílohou týchto VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si Kupujúci môže stiahnuť z webovej stránky Predávajúceho a na nasledujúcom linku: https://www.kupelesliac.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.
 10. Kupujúci ani Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Článok 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za produkt kúpnu cenu a cenu prepravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky. Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (tzn. ako súčet ceny tovaru a prepravy). Cena produktu na nákupnom portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
 2. V kúpnej cene za produkt nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady dobierky alebo príp. náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak, a o týchto poplatkoch bude informovaný v kroku 1 a/alebo v kroku 2 procesu objednávky produktu. Pri platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo, že kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny produktu zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri produkte. Kupujúci i Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je Kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny.
 4. Kúpna cena za produkt a náklady dopravy môžu byť zo strany Kupujúceho zaplatené nasledovnými spôsobmi platby: Bezhotovostne úhradou prostredníctvom platobnej brány Global Payments na účet Predávajúceho v momente vytvárania objednávky kartou alebo po akceptácii objednávky (bezhotovostný prevod) – kúpna cena a náklady prepravy tovaru ako aj poplatky spojené s jednotlivým spôsobom úhrady sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní produktu.
 5. Pri bezhotovostnej úhrade je Kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky Kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a Kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a Kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy Kupujúcim sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a bankou Kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 7. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom.
 8. Pri odstúpení Kupujúceho od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a s týmito VOP. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný Kupujúcemu, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru Predávajúcemu.

 

Článok 4

Dodanie tovaru a náklady dopravy

 1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únie/SR) ,  osobe, ktorá je v kúpnej zmluve uvedená ako „Príjemca“. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako Kupujúcemu nie je možné bez vopred daného súhlasu Kupujúceho. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je Kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru je vylúčené.
 2. Náklady na prepravu tovaru, príp. náklady dobierky sú už zahrnuté v celkovej cene tovaru.
 3. Doručovanie produktov Kupujúcemu bude zabezpečovať poštový doručovateľ alebo kuriérska služba podľa výberu spôsobu dopravy, ktorú vyberie Kupujúci v procese objednávky produktu. Spôsob dodania tovaru si Kupujúci vyberie na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z možností ponúkaných Predávajúcim.
 4. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. poštový doručovateľ alebo kuriér oprávnený nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od poštového doručovateľa / kuriéra riadne prevziať tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.
 5. Predávajúci a kuriér sú oprávnení oznamovať Kupujúcemu doručovanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho kuriérovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný bez vyzvania preukázať poštovému doručovateľovi/kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platného dokladu totožnosti. Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo tento tovar neodovzdať.
 7. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, Predávajúci je oprávnený si voči Kupujúcemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 8. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a počet balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť poštovému doručovateľovi/kuriérovi ako aj Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru do 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích listov sa predpokladá , že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne.
 9. Poškodenie tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.
 10. Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo poštový doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa týchto VOP a platných právnych predpisov.
 11. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju Kupujúci odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju Kupujúci vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia Predávajúceho a vrátením zásielky Predávajúcemu. Oznámenia doručované poštovým doručovateľom/kuriérom Kupujúcemu budú považované za doručené momentom prevzatia Kupujúcim. V prípade neúspešnosti doručenia sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením poštového doručovateľa/kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť o tom, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim (cez sms, e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 12. Osobný odber tovaru u Predávajúceho je možný len po dohode a v prípade ak sa tam objednaný tovar nachádza. Zjavné vady tovaru je Kupujúci pri osobnom odbere u Predávajúceho povinný reklamovať okamžite.

 

Článok 5

Reklamácie a reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia týkajúce sa reklamácie a reklamačného poriadku Predávajúceho podľa tohto článku VOP sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu ako spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
 3. Reklamačný poriadok Predávajúceho je Kupujúcemu dostupný na e-shope na nasledovnom linku: https://www.kupelesliac.sk/reklamacny-poriadok/. Reklamačné podmienky sú k dispozícií aj v sídle spoločnosti Predávajúceho k nahliadnutiu Kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Odoslaním objednávky (odkliknutím príslušného políčka) Kupujúci vyhlasuje, že si prečítal tieto VOP ako aj reklamačné podmienky, ktoré boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu. 
 5. Pokiaľ Kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom Kupujúci ako spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Článok 6

Skončenie zmluvného vzťahu

 1. Kupujúci má ako spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej postupom podľa týchto VOP bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou poštového doručovateľa/kuriéra) prevezme tovar. Ak sa tovary Kupujúcemu dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba (s výnimkou poštového doručovateľa/kuriéra) prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy vyhlásením zaslaným a doručeným Predávajúcemu. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na nákupnom portáli Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v Spotrebiteľskom zákone. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú je Predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe Kupujúcim a bude zrealizovaná až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Tovar musí byť Kupujúcim Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar vrátený Predávajúcemu nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s týmito VOP a právnymi predpismi. 
 3. V prípade vrátenia poškodeného tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny. 
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

 

Článok 7

Ochrana osobných údajov (GDPR)

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu Kúpele Sliač a.s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu klienti na stránke https://www.kupelesliac.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy / VOP. V takomto prípade sa Predávajúci a Kupujúci zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia zmluvy alebo prijatia týchto VOP.
 2. Vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov.
 3. Rozhodným hmotným a procesným právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa právneho poriadku SR.
 4. Tieto VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať tieto VOP novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na e-shope  pri ukončení procesu objednávania Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. Zákona o ochrane spotrebiteľa, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP,  považujúc ich za neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu.
 5. VOP v tomto znení sú zverejnené, platné a účinné od 06.04.2023 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

Kúpele Sliač – ubytovacie služby

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť KÚPELE SLIAČ a.s., so sídlom 962 31 Sliač, IČO: 31 642 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, vložka č. 316/S (ďalej v texte len „KS“), poskytuje komplexné kúpeľné služby, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.
 2. Tieto VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  (ďalej v texte len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi KS a klientmi (ďalej v texte spoločne aj len „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb KS, pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi KS a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi KS a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia KS. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchýlne od VOP, má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP.
 3. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných kúpeľných služieb, vrátane ubytovania, stravovania, ambulantných služieb, individuálnych procedúr a doplnkových služieb.

 

Článok 2

Objednávky a vznik zmluvných vzťahov

 1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká písomným potvrdením zadanej objednávky klienta zo strany KS, podanej podľa tohto článku, ktoré musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu KS, alebo iného povereného pracovníka KS a pečiatku KS, čím sa stáva objednávka Klienta platnou a záväznou.
 2. Objednávka služieb môže byť zo strany klienta zrealizovaná
 1. osobne (v priestoroch KS prostredníctvom vyplnenia písomného formulára);
 2. v elektronickej forme (prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: sales@kupelesliac.sk)
 3. telefonicky (prostredníctvom hovoru na tel. č. 0918828684; 045/5443794); každú telefonickú objednávku je nutné následne potvrdiť vyplnením formulára, doručeného do KS osobne alebo prostredníctvom e-mailu / poštovej zásielky
 4. poštou (prostredníctvom vyplnenia písomného formulára odoslaného na adresu KS).
 1. Písomná objednávka klienta s povinnosťou platby bude obsahovať najmä
 1. označenie „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“ (ďalej v texte aj len „objednávka“)  
 2. meno, priezvisko a adresu klienta – objednávateľa (ďalej v texte aj len „objednávateľ“)
 3. dátum príchodu a odchodu na pobyt /procedúru/, počet a mená klientov
 4. požadovaný typ kúpeľného pobytu /procedúry/, požadované hotelové služby
 5. požiadavky na ubytovanie /liečebný dom, kategória, typ izby/
 6. požiadavky na stravovanie, transfery a ostatné doplnkové služby
 7. vlastnoručný podpis objednávateľa, miesto a dátum vystavenia predmetnej objednávky.

Objednávkový formulár tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

 1. Zmluvný vzťah medzi KS a potencionálnym klientom vzniká až momentom potvrdenia rezervácie alebo objednávky príp. vouchera s presným termínom nástupu zo strany KS. V prípade, že KS rezerváciu alebo objednávku, príp. voucher potencionálneho klienta nepotvrdí, potencionálny klient nie je oprávnený užívať priestory ubytovacieho zariadenia, ktoré si mal záujem objednať alebo rezervovať, ako aj spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.
 2. Následne potom, ako KS potvrdí klientovi objednávku vyhotovenú podľa čl. 2 týchto VOP, vzniká klientovi ako objednávateľovi povinnosť uhradiť zálohu  vo výške 100% ceny objednávky, a to na bankový účet KS najneskôr do 30 dní pred termínom nástupu na pobyt alebo najneskôr  30  dní pred dňom absolvovania prvej procedúry. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 30 dní pred termínom nástupu, je potrebné uhradiť cenu obratom a potvrdenie o úhrade e-mailom alebo poštou na adresu KS. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka bez ďalšieho zrušená v celom rozsahu. Rovnako sa postupuje aj pri úhrade za objednanú a potvrdenú požiadavku na transfer. V prípade, ak si klient objedná službu „transfer“ neskôr,  než si objednal a dostal potvrdenú objednávku na pobyt spolu so zálohovou faktúrou, je povinný vykonať úhradu platby za transfer najneskôr 3 dni pred potvrdeným dátumom transferu. V opačnom prípade majú KS právo takúto objednávku bez náhrady stornovať. Nezaplatenie za transfer sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody a KS majú súčasne nárok na náhradu škody. Úhradou faktúry objednávateľ – klient, akceptuje celý rozsah objednaných  a KS potvrdených služieb.

 

Článok 3

Darčekové poukážky na pobyt

 1. KS ako poskytovateľ služieb vydáva darčekové poukážky, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Darčekové poukážky je možné zakúpiť na e-shope KS, resp. si ich dodávku objednať na obchodnom oddelení KS, príp. na iných predajných miestach (v prípade ich predaja cez sprostredkovateľské subjekty). Platnosť darčekovej poukážky je uvedená priamo na poukážke. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky KS, uvedená na darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa darčekovou poukážkou preukáže. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na web stránke www.kupelesliac.sk v časti „kontakty“. Po potvrdení rezervácie zo strany KS sa táto stáva záväznou.

 

Článok 4

Ceny a platobné podmienky

 1. Ceny za služby sa riadia platným cenníkom KS a aktuálnou ponukou služieb KS, ktoré sú zverejnené na webovej stránke KS v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi KS a klientom.
 2. Zmena cien je vyhradená prevádzkovateľom KS. KS majú právo jednostranne zmeniť cenu poskytovaných služieb po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami len v prípade, ak k takejto zmene dôjde najneskôr do 30 dní pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb KS a k takejto zmene ceny služieb KS dôjde z dôvodu:
  1. zmeny platných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenu a/alebo podmienky poskytovania služieb
   1. zmeny cien dopravných nákladov o viac ako 5 %,
   2. zmeny cien energii o viac ako 5 %,
   3. zmeny cien iných vstupných nákladov na poskytovane služby o viac ako 5 %, oproti cenám a/alebo nákladom existujúcim v čase vydania platného cenníka
  2. zásahov vyššej moci;

pričom, ustanovenie tohto odseku neplatí v prípade, ak pred rozhodnutím KS o zmene ceny služieb KS v súlade s vyššie uvedeným, Klient zaplatil KS cenu za služby. Za zaplatenie kúpnej ceny za služby KS sa rozumie jej pripísanie v prospech bankového účtu KS uvedeného v záhlaví týchto VOP, alebo zaplatenie v hotovosti na recepcii KS.

 1. Klient realizuje platbu bankovým prevodom. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby znáša v celom rozsahu klient.
 2. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v momente, kedy je celá kúpna cena pripísaná na účet KS uvedený v zmluve resp. na faktúre alebo v potvrdení objednávky. Nezaplatenie kúpnej ceny sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. vzájomnej dohody.
 3. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom, alebo v prípade riadneho nezaplatenia kúpnej ceny a nezaplatenia v termíne uvedenom v zmluve, na faktúre alebo v potvrdení objednávky, majú KS právo od zmluvy odstúpiť alebo objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú KS nárok na náhradu škody, ak im škoda vznikla.
 4. Spolu s kúpnou cenou je klient povinný uhradiť aj Daň mestu Sliač v hodnote 1,50 €/ na osobu a noc (vrátane DPH). KS si vyhradzujú právo zvážiť prípadnú zľavu z poplatku v individuálnych opodstatnených prípadoch. Kúpeľný poplatok nie je náhradou za daň z ubytovania mestu. S odvolaním sa na zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z., sú KS povinné vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania mestu. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Sliač predstavuje 1,50 €/ na osobu a noc.
 5. KS  môže klientovi ponúknuť službu „Depozit“ (ďalej v texte len „Depozit“), ktorá sa vzťahuje na extra procedúry doobjednané priamo na mieste a na konzumáciu nápojov a objednanie iného sortimentu v gastro prevádzkach KS. Podmienkou zriadenia služby Depozit je blokácia finančných prostriedkov klienta na účte vzťahujúcom sa ku danému typu platobnej karty. A to vo výške zadanej klientom pri žiadosti o zriadenie služby Depozit. Blokácia finančných prostriedkov (predautorizácia) sa vykoná prostredníctvom terminálu a platobnej karty klienta. Položky  využité klientom prostredníctvom služby Depozit budú zúčtované prostredníctvom platobnej karty a dokončením predautorizácie pri ukončení pobytu klienta (check-out klienta).  V prípade, ak klient po zriadení služby Depozit s predautorizáciou nečerpal žiadne vyššie uvedené služby, bude mu blokácia finančných prostriedkov zrušená najneskôr pri ukončení pobytu. Klient je povinný si zrušenie blokácie skontrolovať na mieste. KS nezodpovedá za prípady, keď klient z pobytu odíde a nepožiada o zrušenie blokácie finančných prostriedkov. KS môže klientovi zriadiť/zrušiť službu Depozit kedykoľvek v priebehu pobytu. KS po dokončení/zrušení predautorizácie nezodpovedá za ďalšie transakčné lehoty bánk a vydavateľov platobných kariet, ktoré súvisia s dispozičným právom klienta ku jeho finančným prostriedkom.
 6. Osobitné ustanovenia o realizovaní platby kúpnej ceny pri zmluve uzavretej na diaľku:

Úhradu za pobyt a objednané a potvrdené služby môže klient uskutočniť platobným príkazom v jeho banke, alebo prostredníctvom internetbankingu v prospech uvedeného účtu:

Názov organizácie: KÚPELE SLIAČ a.s.

Číslo účtu IBAN: SK36 0900 0000 0051 7627 7479

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Faktúru je možné, okrem vyššie uvedených spôsobov, uhradiť aj prostredníctvom linku, ktorý klient obdrží spolu so zálohovou faktúrou po potvrdení objednávky.

 

Článok 5

Voľne predávané procedúry a služby

 1. Klient si môže pobyt, príp. voľne predávané procedúry, objednať osobne, telefonicky alebo e-mailom na adrese KS. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku 2 bod 2. týchto VOP. Po zaplatení celkovej ceny KS odošlú klientovi na ním uvedenú adresu, resp. adresu uvedenú v e-maili alebo v telefonickej objednávke, ubytovací preukaz a pokyny na pobyt. Obdobne v prípade objednania voľne predávaných procedúr klient obdrží  kúpeľný preukaz s rozvrhom a načasovaním procedúr po zaplatení ich celkovej ceny, resp. v prvý deň pri nástupe na voľne predávané procedúry.

 

Článok 6

Dĺžka pobytu

 1. Odporúča sa, aby klient za účelom liečby strávil v KS aspoň 21 alebo 28 dní. Táto doba vychádza z dlhodobo lekársky overených výskumov a skúseností. Pre klientov zdravotných poisťovní je záväzný počet dní liečenia určený legislatívou, a to indikačným zoznamom SR. Ostatní klienti majú možnosť vybrať si z ponuky liečebných pobytov, aktuálne ponúkaných KS.
 2. Pri  ostatných – wellness a dovolenkových pobytoch je dĺžka stanovená podľa želania klienta.
 3. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním. Klienti sa môžu v ubytovacích priestoroch KS ubytovať najskôr v čase od 14,00 hod. v zmysle Ubytovacieho poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Klienti sú povinní v deň odchodu odubytovať sa najneskôr do 10,00 hod. v zmysle Ubytovacieho poriadku.

 

Článok 7

Transfer na pobyt

 1. KS ponúkajú klientom službu „Transfer“, ktorá zahŕňa prepravu klienta z letiska v Bratislave, Košiciach, Poprade, resp. z iných požadovaných miest na Slovensku a späť. Ceny transferov nie sú zahrnuté v cene pobytu a KS ich klientovi poskytnú až po vzájomnej dohode na základe vyžiadania klienta, vrátane objednania tejto služby. Na základe a podľa svojich požiadaviek vyhotovuje klient tomu zodpovedajúcu objednávku s povinnosťou platby podľa článku II týchto VOP.

 

Článok 8

Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo 
  1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj na podanie potrebných informácii ku kúpnej cene, obsahu, resp. programu pobytu;
  2. na zrušenie objednaných služieb, t. j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok;
  3. písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka, a to spolu s ostatnými náležitosťami, ktoré obsahuje objednávka na pobyt;
  4. užívať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v KS, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Uvedené priestory nie je dovolené užívať na kancelárske a iné účely.
 2. Klient je povinný
  1. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu v KS, ako aj ďalších účastníkov pobytu, pričom v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky;
  2. dodržiavať vopred stanovený program pobytu;
  3. dodržiavať ustanovenia Ubytovacieho poriadku KS, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu KS, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností;
  4. rešpektovať pokyny a odporúčania zaslané KS pri potvrdení objednávky;
  5. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v KS;
  6. poskytnúť kúpeľom súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácií, či poistných udalostí;
  7. klienti, ktorým má byť poskytnutá kúpeľná starostlivosť alebo si zakupujú voľne predávané procedúry, musia pred svojim nástupom na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry, zvážiť svoj zdravotný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu, resp. voľne predávaných procedúr /kontraindikácie/ a pri nástupe na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť sú povinní buď absolvovať vstupnú lekársku prehliadku alebo minimálne riadne vyplniť zdravotný dotazník;
  8. v prípade zrušenia objednávky pobytu, transferu alebo voľne predávaných procedúr oznámiť túto skutočnosť KS  a akceptovať storno poplatky;
  9. právnické osoby sú povinné riadne a včas oboznámiť účastníkov pobytu, resp. voľne predávaných procedúr, so znením VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi riadne dodržiavané;
  10. preukazovať sa v odbytových strediskách KS identifikačnými predmetmi (preukazy, kartičky, náramky a pod.), ktoré obdržia pri nástupe na pobyt, resp. na voľne predávané procedúry,  na recepcii. Identifikačné predmety sú neprenosné a nie je dovolené údaje v nich pozmeňovať. Pri odchode z pobytu je klient povinný odovzdať všetky identifikačné predmety na recepcii v príslušnom liečebnom dome. V prípade preukázateľného zneužitia identifikačných predmetov je klient povinný zaplatiť poplatok vo forme sankcie vo výške 100 €/za jeden identifikačný predmet.
  11. preukazovať sa pri nástupe na pobyt (viac ako jedno prenocovanie) na recepcii preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz, pas) za účelom vedenia evidencie ubytovaných;
  12. cudzí štátny príslušník je povinný KS predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy (zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení).
  13. v posledný deň skončenia pobytu riadne a včas odovzdať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu v KS. V prípade, že klient dobrovoľne neopustí priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené (nebytové priestory- izby) v súvislosti s objednanými službami počas jeho pobytu KS, pri riadnom ukončení pobytu, alebo pri predčasnom ukončení pobytu zo strany KS v zmysle čl. 8 bod. 2 VOP; vzniká KS právo, po ústnej výzve za prítomnosti dvoch svedkov, bez ďalšieho,  pristúpiť k  fyzickému vyprataniu jeho osoby a jeho vecí mimo priestorov predmetného ubytovacieho zariadenia (napr. pred vstupné dvere ubytovacieho zariadenia), a to aj za použitia násilia,
  14. potvrdenie objednávky riadne a včas skontrolovať a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť KS, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti  pri príchode do KS braný zreteľ,
  15. oznámiť riadne a včas KS všetky zmeny v spôsobe doručovania po vytvorení objednávky klientom.

 

Článok 9

Právo klienta na odstúpenie od zmluvy a na reklamáciu

 1. Klient má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa uzavretia zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje KS o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese : KÚPELE SLIAČ a.s., 962 31 Sliač, e-mailová adresa sales@kupelesliac.sk . Prijatie odstúpenia od zmluvy KS bezodkladne klientovi potvrdia (písomne, napríklad e-mailom). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 4 týchto VOP.
 3. Po odstúpení od zmluvy KS vrátia klientovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký klient použil pri platbe, ak sa KS nedohodli s klientom na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 4. Klient má právo reklamovať poskytnuté služby príp. zakúpené vouchery. Reklamačný poriadok tvorí prílohu č. 3 týchto VOP.

 

Článok 10

Práva a povinnosti KS

 1. KS majú povinnosť pred uzatvorením zmluvy o pobyte alebo pred predajom voľne predávaných procedúr pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie potenciálneho záujemcu o kúpu pobytu, resp. voľne predávaných procedúr. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, KS si vyhradzujú právo zmeniť program, alebo cenu pobytu, presunúť dobu konania pobytu, zmeniť ubytovacie zariadenie alebo pobyt zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny sú KS povinné bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni pred začatím pobytu, resp. pred začatím absolvovania voľne predávaných procedúr.
 2. KS majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt alebo odstúpiť od pokračovania v podávaní voľne predajných procedúr v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu a výstrahe zo strany KS hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov a/alebo zamestnancov kúpeľov, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti.
 3. KS majú ako poskytovateľ služieb právo:
  1. výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP
  2. vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov
  3. vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP
  4. inkasovať storno poplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP
  5. kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby
  6. neprijať a neubytovať klienta, nepotvrdiť mu rezerváciu, objednávku príp. voucher v prípade, že s daným klientom boli v minulosti negatívne skúsenosti počas jeho pobytu v niektorom z ubytovacích zariadení KS (ak zo strany klienta v minulosti došlo k porušeniu VOP, ubytovacieho poriadku, prevádzkových poriadkov na iných prevádzkach KS),
  7. odmietnuť poskytnutie služieb v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby,
  8. odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prípadne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné

 

Článok 11

Nemožnosť plnenia v dôsledku vyššej moci

 1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z VOP a/alebo z potvrdenej objednávky v dôsledku zásahu vyššej moci, t. j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (napr. živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.), za takéto nesplnenie povinnosti táto zmluvná strana nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. 
 2. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

 

Článok 12

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov a cookies

 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov -Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu KS s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu klienti na stránke  https://www.kupelesliac.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 2. Na fungovanie web stránky využívajú KS súbory cookies. Cookies možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený na koncovom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie) návštevníka webovej stránky. Súbor je uložený lokálne, pri návšteve webovej stránky. Súbor cookies KS tiež umožňuje analyzovať používanie webovej stránky KS. Nesmie zahŕňať žiadne osobné údaje a nie je možné klienta prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Je potrebné udelenie súhlasu. Viac o zásadách a pravidlách používania cookies nájdu klienti na stránke www.kupelesliac.sk

Prílohy týchto VOP:

 • Príloha č. 1 – Objednávkový formulár
 • Príloha č. 2 – Ubytovací poriadok
 • Príloha č. 3 – Reklamačný poriadok
 • Príloha č. 4 – Formulár na odstúpenie od zmluvy