Kúpele Sliač – e-shop

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť KÚPELE SLIAČ a.s., so sídlom 962 31 Sliač, IČO: 31 642 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, vložka č. 316/S (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Predávajúci prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web-portál / e-shop na internetovej stránke dostupnej na linku https://www.kupelesliac.sk/obchod/ (ďalej len „nákupný portál" alebo „e-shop"). Prevádzkovateľom internetovej stránky  je Predávajúci/Kúpele Sliač a.s. . Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Predávajúci. Tovarom a službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu v súlade s čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) vytvoril objednávku. 
 3. Prostredníctvom nákupného portálu má kupujúci možnosť prehliadať si tovar a služby na stránke e-shopu, ktorý je umiestnený v sieti internet s verejným prístupom a ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.  Súčasne za podmienok určených týchto VOP a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy Predávajúcim má kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar alebo službu. 
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim sú upravené VOP pre kúpu produktu na internetovej stránke https://www.kupelesliac.sk/obchod/. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke a reklamáciách predmetu kúpy sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a kupujúceho sú upravené aj reklamačným poriadkom Predávajúceho pre e-shop (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
 5. Pre účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatných platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok II

Vznik zmluvného vzťahu

 1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim  na e-shope Predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená tzn. akceptovaná, Predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Ak je objednávka akceptovaná Predávajúcim postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e-shope a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na nákupnom portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Kupujúci odkliknutím príslušného políčka tiež bezvýhradne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 2. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na e-shope v registračnej časti nákupného portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom produktu alebo v procese jeho výberu. Kupujúci vypĺňajúci registračný formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7 VOP a s ďalšími podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie produktu kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakmi. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
 3. Kupujúci si produkt vyberá kliknutím na tlačidlá  „Vložiť do košíka", ktorými ich pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu produktu kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. Proces tvorby objednávky kupujúceho pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. výber produktu, doprava; 2. výberu spôsobu platby; 3. odsúhlasenie obchodných podmienok; 4. odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo objednania „Objednaj s povinnosťou platby“.
 4. V každom z krokov v procese tvorby objednávky podľa predchádzajúceho odseku postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
 5. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného produktu, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.
 6. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol políčko a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP Predávajúceho a spracovaním osobných údajov kupujúceho, inak objednávka nie je riadne vykonaná.  Každej riadnej objednávke je pridelené číslo objednávky. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
 7. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie Predávajúcim. Po doručení objednávky Predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme Predávajúceho.
 8. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktu prezentovaného na e-shope. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená vtedy, ak Predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky"). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, tzn. link v e-maili na poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a formulár odstúpenia od zmluvy. Aktiváciou linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich pre potreby uložiť.
 9. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho Predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej Predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  a splniť povinnosti podľa VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4 VOP. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 10. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v príslušných právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z webovej stránky predávajúceho a nasledujúcom linku: https://www.kupelesliac.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.
 11. Kupujúci ani Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za produkt kúpnu cenu a cenu prepravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky. Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne tzn. ako súčet ceny tovaru a prepravy). Cena produktu na nákupnom portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
 2. V kúpnej cene za produkt nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky alebo príp. náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak, a o týchto poplatkoch bude informovaný v kroku 1. a/alebo v kroku 2 procesu objednávky produktu. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo, že kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny produktu zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri produkte. Kupujúci i Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny.
 4. Kúpna cena za produkt a náklady dopravy môžu byť zo strany kupujúceho zaplatené nasledovnými spôsobmi platby: Bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky kartou alebo po akceptácii objednávky (bezhotovostný prevod) – kúpna cena a náklady prepravy tovaru ako aj poplatky spojené s jednotlivým spôsobom úhrady sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní produktu.
 5. Pri bezhotovostnej úhrade je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 7. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom.
 8. Pri odstúpení kupujúceho od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru Predávajúcemu.

Článok IV

Dodanie tovaru a náklady dopravy

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii/SR) a výlučne osobe, ktorá je v kúpnej zmluve uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu kupujúceho a Predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru je vylúčené.
 2. Poukážky na procedúry, pobyty a kultúrne akcie sú zasielané kupujúcemu e-mailom, tzn. bez príplatku za poštovné služby. V prípade požiadavky zaslať poukážku poštou, bude účtovné poštovné služby a poplatok za spracovanie vo výške 5€.
 3. Doručovanie produktov kupujúcemu bude zabezpečovať poštový doručovateľ alebo kuriérska služba podľa výberu spôsobu dopravy, ktorého vyberie kupujúci v procese objednávky produktu. Spôsob dodania tovaru si kupujúci vyberie na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z Predávajúcim ponúkaných možností.
 4. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. poštový doručovateľ alebo kuriér oprávnený nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od poštového doručovateľa / kuriéra riadne prevziať tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.
 5. Predávajúci a kuriér sú oprávnení oznamovať kupujúcemu doručovanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho kuriérovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať poštovému doručovateľovi/kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platného dokladu totožnosti. Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo tento tovar neodovzdať.
 7. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si kupujúcemu nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a počet balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť poštovému doručovateľovi/kuriérovi ako aj Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru do 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne.
 9. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci Predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.
 10. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo poštový doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a platných právnych predpisov.
 11. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju kupujúci odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju kupujúci vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia predávajúceho a vrátením zásielky Predávajúcemu. Oznámenia doručované poštovým doručovateľom/kuriérom kupujúcemu budú považované za doručené momentom prevzatia kupujúcim. V prípade neúspešnosti doručenia sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením poštového doručovateľa/kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť o tom, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (cez sms, e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 12. Osobný odber tovaru u Predávajúceho je možný len po dohode a v prípade ak sa tam objednaný tovar nachádza. Zjavné vady tovaru je kupujúci pri osobnom odbere u Predajcu povinný reklamovať okamžite.

Článok V

Reklamácie a reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia týkajúce sa reklamácie a reklamačného poriadku Predávajúceho podľa tohto článku VOP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu ako spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
 3. Reklamačný poriadok Predávajúceho je kupujúcemu dostupný na e-shope. Reklamačné podmienky sú k dispozícií aj v sídle spoločnosti Predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Odoslaním objednávky (odkliknutím príslušného políčka) kupujúci vyhlasuje, že si prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky, ktoré boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu.
 5. Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom kupujúci ako spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. Tieto VOP reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Článok VI

Skončenie zmluvného vzťahu

 1. Kupujúci má ako spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej postupom podľa týchto VOP bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou poštového doručovateľa/kuriéra) prevezme tovar. Ak sa tovary kupujúcemu dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba (s výnimkou poštového doručovateľa/kuriéra) prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy vyhlásením zaslaným a dorueným Predávajúcemu. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v Spotrebiteľskom zákone. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú je Predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim a bude zrealizovaná až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Tovar musí byť kupujúcim Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar vrátený Predávajúcemu nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale, vráti Predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. 
 3. V prípade vrátenia poškodeného tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny. 
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

Článok VII

Ochrana osobných údajov (GDPR)

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu Kúpele Sliač a.s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu klienti na stránke https://www.kupelesliac.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa niektoré z ustanovení VOP a/alebo kúpnej zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy / VOP. V takomto prípade sa Predávajúci a kupujúci zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia zmluvy alebo prijatia VOP.
 2. Vzťahy neupravené vo VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov.
 3. Rozhodným hmotným a procesným právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa právneho poriadku SR.
 4. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať VOP novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na e-shope  pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. Zákona o ochrane spotrebiteľa, že sa oboznámil a súhlasí s VOP,  považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 5. VOP v tomto znení sú zverejnené, platné a účinné od 01.11.2022 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.