KÚPELE SLIAČ a.s.

so sídlom 962 31 Sliač

IČO: 31 642 438

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, vložka č. 316/S 

(ďalej v texte len „KS“)

vypracovaný podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje vzájomné vzťahy a postup klienta - spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej v texte aj „klient – spotrebiteľ“) a KS v prípade, ak aj napriek všetkému úsiliu KS o zachovanie vysokej kvality pri predaji tovarov a poskytovaní služieb zo strany KS vznikne na strane klienta - spotrebiteľa dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za ich vady. 

Reklamácie klientov – právnických osôb, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Reklamácie sú pre KS motivačným nástrojom na zvyšovanie kvality poskytovaných, resp. predávaných služieb/tovarov. 

Reklamačný poriadok upravuje postupy a činnosti pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií (ďalej len „reklamačné konanie“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby/tovaru. KS zodpovedajú za vady poskytovaných, resp. predávaných služieb/tovarov podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že po zistení dôvodov a skutočností, ktoré môžu byť predmetom reklamácie si klient - spotrebiteľ uplatní svoje právo na reklamáciu, je povinný tak urobiť v nasledovnej lehote: bezodkladne; a to niektorým z nasledovných spôsobov uplatnenia: osobne - priamo na mieste poskytnutia, resp. predaja služby/tovaru/výrobku u príslušného zodpovedného zamestnanca KS (recepcia), ktorý zabezpečí spísanie zápisnice o uplatnení reklamácie (štandardizovaného Reklamačného protokolu, vzor ktorého je súčasťou tohto Reklamačného poriadku), resp. písomne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu sales@kupelesliač.sk a/alebo doporučenou listovou zásielkou odoslanou na adresu KS uvedenú v tomto Reklamačnom poriadku; inak právo na reklamáciu zaniká. Na reklamácie uplatnené až po stanovenej lehote (v zmysle znenia predošlej vety „bezodkladne“) nebudú KS prihliadať.

Klient - spotrebiteľ má právo reklamovať vady služby/tovaru len vo vlastnom mene. 

Prevzatie a vybavenie reklamácie sa dokumentuje dokladom, ktorý vydávajú KS. V prípade reklamácie vydajú KS klientovi – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, KS sú povinné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť klientovi - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

KS o vybavení reklamácie vydajú klientovi - spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. KS poučia klienta – spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (najmä o znení ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú odstrániteľné vady a neodstrániteľné vady); na základe rozhodnutia klienta – spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si uplatňuje, určia spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby/tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V takom prípade sú KS povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Klient – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti tovaru, ak tým KS nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

KS môžu vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to klientovi - spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má klient – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klient – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/služby.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Klient - spotrebiteľ je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, najmä podať pravdivé informácie a predložiť doklady týkajúce sa reklamovanej služby/tovaru, vrátane dokladov o zaplatení reklamovanej služby/tovaru. Ak to povaha reklamácie vyžaduje, klient – spotrebiteľ má povinnosť umožniť KS prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý na ubytovanie, aby sa KS mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Spôsobom vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru (bezhotovostne na bankový účet klienta - spotrebiteľa, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

KS vedú evidenciu o reklamáciách, ktorú na požiadanie poskytnú orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie spolu s vyjadreniami kompetentných zamestnancov. 

Za predpokladu, že KS po preskúmaní a posúdení reklamácie uznajú reklamáciu ako opodstatnenú, bude klientovi - spotrebiteľovi v reklamačnom konaní poskytnutá jedna z nasledovných foriem kompenzácie: odstránenie vady poskytovanej služby/tovaru, výmenu služby/tovaru za iné, vrátenie plnej alebo pomernej časti ceny zaplatenej služby/tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z ceny budúcej poskytovanej služby, ale len za predpokladu, že klient - spotrebiteľ s týmto riešením a spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí. 

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo klienta - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Klient - spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru alebo služby má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Nespokojnosť s poskytovanými, resp. predávanými službami/tovarom, bez uplatnenia nárokov z vád, je klient – spotrebiteľ oprávnený vyjadriť podaním sťažnosti, prípadne podnetu, na ktorých postup uplatňovania a vybavovania sa primerane použijú hore uvedené ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Klient – spotrebiteľ má právo na služby/tovar v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

Klient – spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. 

Klient – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „alternatívne riešenie sporov“). Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk. 

Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. 

Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe KS, alebo okolnosti na strane klienta - spotrebiteľa, na základe ktorých klient - spotrebiteľ úplne alebo sčasti nevyužije objednanú, zaplatenú a KS zabezpečenú službu/tovar, nevzniká klientovi - spotrebiteľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny takejto služby/tovaru. KS nezodpovedajú za škodu, ktorú samé nezavinili a nezavinili ju ani ich dodávatelia služieb/tovarov a škoda bola spôsobená klientovi - spotrebiteľovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb/tovarov, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

Reklamačný poriadok je záväzný pre KS a pre všetkých klientov - spotrebiteľov KS. 

Reklamačný poriadok je umiestnený na všetkých prevádzkach KS na viditeľnom mieste dostupnom klientovi – spotrebiteľovi. 

KS si vyhradzujú právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. 

Účinnosť tohto reklamačného poriadku je od 06.04.2023

Reklamačný protokol

(VZOR)

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Adresa:

IČO: 

telefón:

e-mail: 

Predávajúci:   

Obchodné meno:

Adresa:

IČO: 

telefón:

e-mail: 

 

Týmto reklamujem tovar/službu s popisom reklamovanej vady:

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Dátum:

Podpis:

 

Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

 

Dátum:

Podpis:
 

Stiahnuť formulár