Komu:

KÚPELE SLIAČ a.s.,

so sídlom 962 31 Sliač,

IČO: 31 642 438,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, vložka č. 316/S 

(ďalej v texte len „KS“)

Týmto oznamujem/e, že odstupujem/e od kúpnej zmluvy na tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby/predaji tohto tovaru: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prevzatia tovaru resp. dodania služby* ............................/..............................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 

Dátum .................... * 

*nehodiace sa prečiarknite

 **vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar a v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje KS o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou KS). Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na webstránke KS. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy KS vráti všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý KS ponúka. 

Vykonané platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude KS doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy a až po doručení vráteného tovaru späť na adresu KS. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak sa Kupujúci a KS výslovne nedohodli na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Kupujúci môže zaslať tovar na vyššie uvedenú adresu na doručenie odstúpenia a tovaru alebo ho môže priniesť osobne na adresu KS.

 

Stiahnuť formulár