V Kúpeľoch Sliač si dávame záležať na kvalite!

V Kúpeľoch Sliač si dávame záležať na kvalite!
Keďže je kúpeľníctvo oblasť, v ktorej prinášame starostlivosť o zdravie a regeneráciu po telesnej, ako aj psychickej stránke, dôraz na neustálom zvyšovaní kvality našich služieb má u nás obrovskú váhu.
Náš zákazník, náš hosť!
Túto filozofiu v Kúpeľoch Sliač žijeme svojim profesionálnym a zároveň ľudským prístupom ku všetkým Vám, našim zákazníkom, našim hosťom.
Práve zvyšovanie kvality poskytovaných služieb je základom pre našu komplexnú politiku kvality, ktorú máme u nás jasne zadefinovanú a potvrdenú aj Certifikátom kvality ISO 9001:2015

 


POLITIKA KVALITY V KÚPEĽOCH SLIAČ

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať služby vysokej kvality v oblasti kúpeľnej starostlivosti a všetkých foriem pobytov, vrátane celého komplexu súvisiacich činností smerujúcich ku spokojnosti klientov. Vyžaduje si to komplexnú investíciu do technickej infraštruktúry, implementáciu nových postupov v manažmente, ktoré budú viest' k zefektívneniu firemných činností a zvýšeniu firemnej výkonnosti.

Naplnenie tohto poslania budeme dosahovať systematickým zameraním sa na:

  • zvyšovanie spokojnosti zákazníka a plnenie jeho požiadaviek a očakávaní,
  • zvyšovanie efektívnosti a účinnosti systému manažmentu kvality s dôrazom na trvalé zlepšovanie jednotlivých procesov,
  • kvalitu vzťahov vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti, s cieľom vytvorenia vyváženého, transparentného a kvalitného prostredia,
  • využívanie tradičných, generáciami overených liečebných postupov založených na špecifikách našich prírodných zdrojov, pri súčasnom aplikovaní moderných balneoterapeutických liečebných metód,
  • ponuku preventívnych a rehabilitačných programov podľa potrieb jednotlivých obchodných trhov so zameraním sa na komplexnú kontrolu a na základe výsledkov na zostavenie programov liečby,
  • trvalé zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov s vedomím, že kvalita ľudských zdrojov je jedným z rozhodujúcich atribútov zabezpečenia spokojnosti našich zákazníkov pri ich pobyte,
  • starostlivosť o zdravie, bezpečnosť práce a pracovné prostredie, ako neoddeliteľnú súčasť systému manažérstva kvality.

V Kúpeľoch Sliač sa zaväzujeme vytvárať primerané podmienky na implementáciu politiky kvality a spolu s našim personálom sa zaväzujeme politiku kvality trvale uplatňovať a napĺňať prostredníctvom plnenia cieľov tejto politiky.