Štatút a pravidlá súťaže „Spod stromčeka do kúpeľov“

Zmyslom štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej „Spod stromčeka do kúpeľov“ (ďalej len „súťaž“).

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov kedykoľvek v priebehu trvania súťaže na základe rozhodnutia usporiadateľa, pričom o tejto skutočnosti bude informovať na internetovej stránke  www.kupelesliac.sk.

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je akciová spoločnosť Kúpele Sliač a.s., so sídlom Kúpeľná 714/38  962 31  Sliač, IČO: 31 642 438 (ďalej len „usporiadateľ“).

II. Realizátor súťaže

Realizátorom súťaže je spoločnosť totožná s usporiadateľom (ďalej len „realizátor“).

III. Doba a miesto konania súťaže

 1. Súťaž „Spod stromčeka do kúpeľov“ je organizovaná v období od 1. 12. 2023 do 6.1. 2024.
 2. Samotná súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2023 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“).
 3. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

IV. Súťažiaci

 1. Súťaž je určená pre všetkých spotrebiteľov, zákazníkov, resp. klientov kúpeľov Sliač, ktorí si v dobe trvania súťaže zakúpia Darčekové poukazy Kúpeľov Sliač v akejkoľvek hodnote.
 2. Súťažiacim je spotrebiteľ, ktorý sa do súťaže zaregistruje tým, že si v období do 31. 12. 2023
 • Objedná a zároveň uhradí platbu za Darčekový poukaz v ňom/ resp. §ou vybranej hodnote, vyplní svoje identifikačné údaje a stane sa tak účastníkom súťaže.
 • Účastník súťaže je zodpovedný za úplné, riadne a pravdivé uvedenie údajov do kontaktných údaje, ktoré poskytuje usporiadateľovi.
 • Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie a úhrada platby za Darčekový poukaz a zároveň udelenie súhlasu s účasťou na súťaži a spracovaní osobných údajov:
 • Darčekové poukazy si súťažiaci vyberá na stránke: https://www.kupelesliac.sk/obchod/page/2/

V. Výhry

Usporiadateľ vyhradil pre výhercov súťaže nasledujúce výhry, v závislosti od umiestnenia.

 • Prvé miesto: kúpeľný pobyt REŠTART pre dve osoby v Kúpeľoch Sliač, vrátane procedúr, ubytovania a stravovania na 4 noci.
 • Druhé miesto: kúpeľný pobyt REŠTART pre dve osoby v Kúpeľoch Sliač, vrátane procedúr, ubytovania a stravovania na 3 noci.
 • Tretie miesto: kúpeľný pobyt REŠTART pre dve osoby v Kúpeľoch Sliač, vrátane procedúr, ubytovania a stravovania na 2 noci.
 1. Určenie výhercu
 2. O určení poradia výhercov rozhodne záverečné / slávnostné žrebovanie, ktoré sa uskutoční a audiovizuálne zdokumentuje dňa 5.1.2023. Následne sa audiodokumentácia odvysiela na sociálnych kanáloch usporiadateľa dňa 6.1.2023 -  vo Sviatok Troch kráľov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu uverejnenia výhercov.
 3. Jeden súťažiaci sa môže stať výhercom iba jednej výhry.
 4. Každý z výhercov súhlasí s tým, aby usporiadateľ použil jeho identifikačné údaje v spojení s touto súťažou a usporiadateľom a súčasne s vykonaním obrazového alebo audiovizuálneho záznamu okamihu žrebovanie výhier a jeho následným použitím usporiadateľom, pričom takýto súhlas súťažiaci dáva bezodplatne a súčasne bez územného vecného a časového obmedzenia.
 5. V rámci súťaže sa rozdelí iba ten počet výhier, ktorý je do súťaže určený.

VII. Podmienky pre odovzdanie výhier

Výhry súťaže „Spod stromčeka do kúpeľov“ budú výhercom odovzdané spôsobom dohodnutým medzi usporiadateľom a výhercom.

VIII. Osobné údaje a iné údaje o súťažiacich a ďalších osobách

Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci, ako aj ďalšie osoby, ktoré pre účely súťaže prípadne poskytnú svoje osobné alebo iné údaje (ďalej len „súťažiaci“), so zaradením takto poskytnutých údajov (ďalej len „údaje“) do databázy usporiadateľa ako správcu, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa na účely realizácie súťaže a odovzdanie výhry a ďalej na marketingové účely usporiadateľa, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), a to na dobu neurčitú, respektíve do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že si je vedomý svojich práv obsiahnutých v Zákone. V prípade akýchkoľvek pochybností súťažiaceho vo veci osobných údajov a ich ochrany môže sa kedykoľvek obrátiť na usporiadateľa.

IX. Ostatné ustanovenia

 1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s jej pravidlami vyjadrenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
 2. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.
 3. Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ je oprávnený súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá, pričom o tejto skutočnosti bude informovať prostredníctvom zverejnenia na stránke www.kupelesliac.sk 
 4. O akýchkoľvek otázkach a/alebo sporoch vzniknutých v súvislosti so súťažou rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

Úplné znenie štatútu je súťažiacim k dispozícii na stránke  www.kupelesliac.sk.