Údržba Kúpeľného parku

Autor článku:
Kúpele Sliač

VÁŽENÍ KÚPEĽNÍ HOSTIA A NÁVŠTEVNÍCI KÚPEĽNÉHO PARKU,

v mesiacoch december 2022 – február 2023 bude na území kúpeľného parku prebiehať mimosezónna údržba väčšieho rozsahu v zmysle dendrologického posudku vypracovanom pre celé územie kúpeľného parku a na základe rozhodnutí a nariadení, najmä v zmysle rozhodnutí Mesta Sliač Č.j. Výruby 3306/2022 rozh, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky CHKO PO/26-001/2022, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky S13209-2022-IKŽ-2 a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica KPUBB-2022/1703-10/12794/ĽUP.
Vzhľadom na dlhoročné zanedbanie niektorých území kúpeľného parku je potrebné odstrániť náletové dreviny, invazívne porasty a označené choré a bezpečnosť i zdravie ohrozujúce stromy. V týchto lokalitách, ako aj pri skládkach drevnej hmoty, Vás prosíme o zvýšenú opatrnosť, obmedzenie pohybu a rešpektovanie pokynov vykonávateľa údržby.

ĎAKUJEME VÁM ZA POCHOPENIE A OHĽADUPLNOSŤ PRI TEJTO ČINNOSTI. TEŠÍME SA SPOLU S VAMI NA OPÄŤ KRAJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ KÚPEĽNÝ PARK.

DOPOSIAĽ SME NAJMÄ VLASTNOU ÚDRŽBOU

 • vyčistili viacero zón v kúpeľnom parku od náletových drevín s dôrazom na územia v okolí chodníkov a hlavných peších trás
 • zvýšili sme intenzitu a rozsah kosenia vo všetkých územiach kúpeľného parku
 • obnovili sme výsadbu kvetinových záhonov
 • obnovujeme mobiliár v kúpeľnom parku s dôrazom na lavičky a dostatok nádob na odpad
 • zaviedli sme organizovaný a kontrolovaný systém parkovania s cieľom obmedziť počet automobilov vo vnútornom kúpeľnom území, zvýšiť bezpečnosť chodcov a chrániť naše prírodné liečebné zdroje
 • v snahe zachovať rozsah osvetlenia sme inštalovaním LED žiaroviek znížili energetickú náročnosť verejného osvetlenia v parku
 • zrealizovali sme hydrogeologické práce na "prameňoch"
 • odborným zásahom sme upravili koruny stromov na nádvorí KH Palace
 • zrealizovali sme historicko-archívny a dendrologický prieskum

BUDEME VĎAČNÍ, AK ROZVOJ NÁŠHO PARKU PODPORÍTE

 • udržiavaním čistoty a poriadku
 • rešpektovaním prevádzkového poriadku v kúpeľnom parku a na parkoviskách
 • zachovávaním a vytváraním pokojného prostredia, ktoré je nevyhnutným doplnkom kúpeľnej liečby
 • úhradou parkovného, z ktorého výťažok používame na úhradu nákladov spojených s údržbou kúpeľného parku
 • návštevou a využitím služieb kúpeľov, napríklad kaviarne, reštaurácie, kúpaliska, liečebných procedúr, keďže aj takto prejavenou podporou nám pomáhate zabezpečovať zdroje pre údržbu a rozvoj kúpeľov

ČO PRIPRAVUJEME V ROKU 2023

 • vyčistenie parku od náletových a invazívnych drevín
 • odstránenie chorých, život, zdravie, majetok a bezpečnosť ohrozujúcich stromov
 • výsadbu novej zelene a 300 kusov náhradných stromov
 • rozšírenie údržby srdiečkových trás a doplnenie mobiliáru na ich území
 • obnovu a modernizáciu orientačného a informačného značenia v kúpeľnom parku a na srdiečkových trasách
 • obnovenie vyhliadkových altánkov a pôvodných chodníkov
 • obnovu a rozšírenie bývalého ovocného sadu medzi kúpeľmi a mestskou časťou
 • v spolupráci s partnermi a sponzormi reštaurovanie umeleckých diel na území „prameňov“
 • rozšírenie kultúrno-spoločenských aktivít s cieľom podporiť návštevnosť kúpeľného parku
 • doplnenie atraktivít pre deti vo vhodných lokalitách

ROBÍME VŠETKO PRETO, ABY BOL VÁŠ KÚPEĽNÝ PARK PRE VÁS BEZPEČNÝM, ČISTÝM A POKOJNÝM MIESTOM S DOSTATOČNÝM VYBAVENÍM A PROGRAMOM, KTORÝ SI TAK NÁDHERNÉ ÚZEMIE ZASLÚŽI.

Podobné články