Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Vážený uchádzač, zaslaním svojho životopisu z dôvodu záujmu o prácu u nás dávate súhlas spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač 962 31, IČO: 3164 438 na správu, spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v životopise za účelom sprostredkovania zamestnania, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely spracovania výberového konania a databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu – uchádzača o zamestnanie o spracovaní jeho osobných údajov:
Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač 962 31, IČO: 3164 438

Účel spracúvania:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú
zverejňované.

Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako jeden rok

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre GDPR: zo@eurotrading.sk