Zdravá duša ako pevný základ našej spokojnosti a sily

Naše kolegyne, Mgr. Lenku Konôpkovú (LK) a Mgr. Kristínu Novotovú, M.A. (KN) sme vyspovedali v článku Liečba duše...

Autor článku:
Kúpele Sliač

Naše kolegyne, Mgr. Lenku Konôpkovú (LK) a Mgr. Kristínu Novotovú, M.A. (KN) sme vyspovedali v článku Liečba duše v kúpeľoch - Prečo je psychológ potrebný aj v kúpeľnom prostredí? Rozhovor bol natoľko inšpiratívny, že sme zaradili jeho pokračovanie. Spoznajte naše kúpeľné príležitosti z pohľadu našich kolegýň v druhom pokračovaní zo série rozhovorov s kúpeľnými psychologičkami.

 

Psychologické procedúry sú súčasťou kúpeľných procedúr, na ktoré má pacient nárok. V Kúpeľoch Sliač tak liečite telo i dušu. Vaša práca je však o budovaní vzťahu a dôvery. Je to v praxi náročné dosiahnuť alebo je to prirodzený proces? 

LK: Dôvera vo vzťahu sa buduje dlhšie. V praxi pozorujeme, že prvé dve sedenia sú možno o tom budovaní vzťahu a samotnom spoznávaní sa s klientom / klientkou, na ktoré prirodzene  nadväzuje aj budovanie dôvery. To vyústi do možnosti s pacientmi pracovať otvorenejšie a pre nich azda aj prirodzenejšie.

KN: Myslím, že aj pacienti vnímajú, že potreba psychológa v kúpeľnom prostredí je význačná. Prichádzajú k nám pacienti, ktorí prežívajú vyššiu mieru úzkosti, majú vyššiu mieru depresie, majú potrebu pracovať napríklad aj na duševnom zdraví. Zatiaľ možno však nie celkom vedia, čo psychológ ponúka. Preto momentálne pracujeme na tom, aby sme možnosti v kúpeľoch zviditeľnili. Prinášame nielen pacientom, ale aj verejnosti zaujímavé prednášky „zo života“. Komunikujeme s kolegami o tom, aké služby ponúkame. Cieľom je nielen skvalitniť služby, ale priniesť klientom balík procedúr, ktoré budú mať dlhodobý účinok na ich zdravotný stav, a to v niekoľkých oblastiach. Teraz je pre nás dôležité, aby ľudia vedeli, prečo k nám môžu prísť a aký prínos to v oblasti liečenia môže pre nich mať.

 

To je skvelé. Držíme palce, nakoľko vnímame, že téma duševného zdravia je čím ďalej, tým viac aktuálna. Ako vnímajú možnosť konzultácií pacienti a hostia? Priblížte nám prosím ich možnosti.

LK: Ponuka závisí od dĺžky pobytu a druhu kúpeľnej liečby. Vo väčšine prípadov sú tu naši pacienti tri týždne, čo osobne vnímam ako priaznivý čas na prácu s nimi.

Kúpeľní hostia sa k nám môžu dostať niekoľkými cestami.  Počas vstupného vyšetrenia im – po zvážení - kúpeľný lekár odporučí psychologickú procedúru, ktorá sa mu javí pre daného pacienta vhodná. Zároveň môžu kúpeľní hostia, počas vstupného vyšetrenia, sami vyjadriť záujem o niektorú zo psychologických procedúr a tá, či dokonca viaceré, sú zaradené do ich zoznamu procedúr. Posledným spôsobom je, že nás kúpeľní hostia vyhľadajú počas ich pobytu a podľa potreby im žiadanú psychologickú starostlivosť poskytneme.

Na základe spätnej väzby pacientov vnímam, že formu psychologickej spolupráce vnímajú pozitívne a úprimne tu cítia takú pohodu. Dokážu sa uvoľniť, lepšie pochopiť samých seba a inšpirovať sa. Od jedného pacienta som nedávno dostala aj spätnú väzbu po absolvovaní kúpeľnej liečby. Vyjadril veľkú spokojnosť s celou kúpeľnou liečbou spojenou so sedením u psychológa, keďže Kúpele Sliač liečia nielen telo, ale aj dušu. Práve spokojnosť pacienta je kľúčová, aby sedenia mali viditeľný, či pre pacienta merateľný efekt. Ak má pacient počas svojho kúpeľného liečenia možnosť stretnúť sa s nami menej ako 3-krát, zmenu nepocíti tak, ako pacient, ktorý tu strávil dlhší čas a venoval priestor nielen regenerácii tela, ale aj duše. Psychologické procedúry sú súčasťou modernizácie našich kúpeľov. Približujú sa k aktuálnym trendom, potrebám a nezávisle podporujú kúpeľnú liečbu.

 

Stalo sa vám možno, že prišiel klient a bol naozaj neistý, nevedel sa otvoriť alebo sú väčšinou pacienti počas svojho kúpeľného pobytu uvoľnenejší?

LK: Záleží to od toho, že či klient chce spolupracovať alebo nie. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí nemajú skúsenosť s takouto procedúrou a ani so psychológom vo všeobecnosti, tým pádom prichádza klient s neistotou či strachom z toho, čo ho čaká. Dosť vnímam u staršej generácie, že nepozná ešte rozdiel medzi psychológom a psychiatrom. V prípade, že klient je vystrašený, prebieha edukácia o tom, čo toto sedenie vlastne ponúka a o čom to vlastne je. Všímam si, že mladšia generácia má o téme lepší prehľad, naopak staršia generácie preferuje informácie, čas a istý rešpekt. Po spoznaní jeden druhého, ako aj procedúry samotnej je následná práca s klientmi oveľa prirodzenejšia, zdravo spontánna a autentická.

KN: Som vďačná, že sme boli oslovené na tento rozhovor, lebo vnímam, že aj takáto forma môže prispieť k porozumeniu toho, čo Kúpele Sliač pre kúpeľných hostí ponúkajú.  Stáva sa však aj opak, kedy prichádzajú aj pacienti, ktorí veľmi stoja o dané sedenie. Prichádzajú však aj starší ľudia, kedy je našou kľúčovou úlohou vytvoriť im bezpečné prostredie na sedení, aby sme spolu preskúmali ich možnosti a boli prinajmenšom užitoční. Kúpeľní hostia sa však môžu jednoducho rozhodnúť, že zmenia procedúru, a že nepotrebujú psychologické poradenstvo. My tu nie sme na to, aby sme ľudí nútili do psychologického poradenstva. Je to možnosť a najmä výhoda, ktorú majú. Možno si osvoja nejaké nové zručnosti alebo ošetríme nejaké duševné rany, naučia sa relaxovať a rozšíria svoje zručnosti či zaradia nové správanie do svojej rutiny. My sme doplnkovou procedúrou, ktorá môže posilniť nielen duševnú pohodu, ale môže mať efekt aj na samotnú liečbu.   

S akými problémami alebo témami sa stretávate pri práci s klientmi v kúpeľnom prostredí?

LK: Najbežnejšou témou je práve zdravotný stav a s tým spojené zmeny. Najčastejšie sú to pacienti so srdcovo-cievnym ochorením, prípadne s onkologickým ochorením. Okrem ich zdravotného stavu sa v bežnej praxi prirodzene otvoria aj iné témy ako pracovné, rodinné alebo vzťahové problémy. Taktiež som sa stretla s ľuďmi, ktorí riešia ich existenčné problémy. Z dôvodu straty zamestnania sa dostali do finančnej tiesne a tá následne vplývala aj na psychické zdravie pacientov. Poprípade z dôvodu zdravotných ťažkostí, ktoré vyústili do čiastočne invalidného  stavu, stratili zamestnanie. Práve takýto stav a situácia môže prepuknúť do foriem úzkosti a depresie, nespavosti, pocity bezmocnosti, frustrácie alebo apatie. Sú príbehy, v ktorých na psychickú (ne)pohodu vplýva strata. Stratou však nie je len úmrtie blízkeho človeka, môže to byť aj strata  vo forme rozchodu alebo rozvodu. Každá sprevádzaná intenzívna bolesť je súčasťou smútenia. Našou úlohou je klientom poskytnúť práve emocionálnu podporu a pomáhame im skôr smútok a stratu prijať. Mali sme aj pacientku, ktorá nemala chuť žiť kvôli nahromadeným a neriešeným problémom v rodine. Spoločne sme pracovali so spomienkami a pocitmi z detstva a nahromadenými problémami, ktoré mali vplyv aj na jej zdravotný stav. Čakať je však v tejto sfére kontraproduktívne riešenie. Ak má pacient pocit, že sa necíti dobre, je dôležité vyhľadať pomoc, ktorá mu poskytne úľavu. Spolupráca a povedomie o duševnom zdraví sú kľúčové. Mnohokrát je totiž zvykom vyhľadať psychológa až vo veľmi kritickej situácii, vtedy sa s témami a traumami pracuje ťažšie. Poprípade pristupuje psychiater a farmakologická liečba. Naopak, ak si človek dá za cieľ venovať sa sebe aj po duševnej stránke, práca s ním je intenzívnejšia, a pre samotného klienta obohacujúcejšia už po niekoľkých sedeniach.

KN: Vnímam niekoľko tematických oblastí, ktorým sa psychológ v kúpeľoch venuje. Potvrdzujem to, čo začala kolegyňa. Medzi témami je aj spracovanie možnej traumy, ktorá súvisí s nejakým úrazom alebo s ochorením, ktoré vlastne viedlo k tomu, že sa pacient v kúpeľoch ocitne. To je jedna tematická oblasť. Ďalšia je potom prispôsobenie sa novému životnému štýlu alebo teda zmena životného štýlu vzhľadom na ochorenie pacienta. Pre mnohých ľudí je to obrovský spúšťač depresie a úzkostí, začínajúcich s myšlienkou „zrútil sa mi celý svet“. Vtedy pracujeme s pacientom v hľadaní spôsobov ako ďalej spokojne žiť život v týchto nových podmienkach. Ďalšou oblasťou sú ich osobné ťažkosti, ktoré vôbec nemusia súvisieť s tým, kvôli čomu sú v kúpeľoch. A to môže byť naozaj čokoľvek. Či už sú to vzťahové problémy v manželstve, mobbing na pracovisku, vzťah s vnúčatami... Opakovane ku mne prichádzajú ľudia, ktorí sú už v dôchodkovom veku, s témou vzťahu k vnúčatám. Môžu sa tam objavovať aj spomenuté staré traumy z detstva, z manželstva. V priebehu troch-štyroch týždňov im tu v kúpeľoch nevieme poskytnúť celkové ošetrenie vážnejších problémov. Pri závažnejších témach vieme ošetriť len to najpálčivejšie, akoby prikryť tú duševnú ranu, aspoň trošku ju vyčistiť a dať tam spolu taký pomyselný leukoplast, aby ich dni boli aspoň trošku ľahšie. Majú možnosť zažiť súcit, empatiu človeka, ktorý ich aktívne počúva, ktorý im nedáva nevyžiadané rady, ktorý vie, kam ich nasmerovať. Pacientom vieme pomôcť nájsť odborníka, s ktorým môžu spolupracovať a pokračovať v psychoterapii, povedzme v ich bydlisku.

 

Spomínate pomoc a odporúčanie aj na kolegov v oblasti bydliska pacienta. Pomáhate klientom zorientovať sa v ponuke a možnostiach pomoci?

KN: Určite je to jedna z našich úloh. Pomôcť klientom nasmerovať ich k ďalšej liečbe. Aktívne spolu hľadáme kontakty a riešenia. Pokiaľ vidíme, že je to človek, ktorý sa nevyzná na internete, tak sme tu aj na to, aby sme mu pomohli a urobili takúto základnú asistenciu.

 

Predpokladám, že práca s klientom nie je „len“ o samotnom sedení. Vaša práca si vyžaduje prípravu, vyhodnotenie, poprípade spomínaný rešerš - koľko času s klientom teda potrebujete stráviť?

LK: Objem práce závisí aj od procedúry, ktorú klient u nás absolvuje. Jednotlivé procedúry môžu klienti ešte pred svojou návštevou spoznať prostredníctvom informácii na kúpeľnom webe, poprípade ich objavovať počas svojho pobytu. Najdôležitejšie pre klientov je práve individuálne poradenstvo, ktoré klientovi dopraje potrebný priestor. Veľa situácií však vyplýva z dohody s pacientmi a individuálnych riešeniach.

KN: Samotné individuálne poradenstvo sa však deje práve s klientom a v reálnom čase, takže mnohokrát nevyžaduje ešte inú prípravu. Je to spontánne, autentické a veľmi prirodzené. Určite sem spadá aj základná administratíva a preskúmanie zdravotných záznamov, táto objemnejšia časť práce je ale najmä v úvode. Obe s kolegyňou sa kontinuálne vzdelávame v oblasti klinickej psychológie, a práve prax nám prináša širšiu expertízu do práce. Naša práca je o kontinuálnom štúdiu a práci nielen s klientom, ale aj sebou samým a kvalitnou supervíziou našej práce.

Na doplnenie predstavy, čo v kúpeľoch ako psychologičky poskytujeme, chcem spomenúť i relaxáciu, ktorá je vhodná nielen u ľudí s vysokým krvným tlakom, ale u všetkých, ktorí pociťujú vyššiu mieru stresu, úzkosti, cítia potrebu uvoľniť sa. U nás sa nielen zrelaxujú, ale zároveň sa učia ako si stav relaxácie navodiť aj po odchode z kúpeľov.

Poskytujeme tiež tréning kognitívnych funkcií, čo je akoby mozgový jogging. Prostredníctvom rôznych úloh namáhame a trénujeme pamäť, sústredenie, analytické myslenie, kreativitu a ďalšie funkcie. Je to výborné pre ľudí, ktorí pociťujú deficit v tejto oblasti v dôsledku úrazu, operácie v celkovej narkóze či pôsobením starnutia.

Kúpeľní hostia majú tiež možnosť zažiť individuálnu či skupinovú arteterapiu, kde je cieľom tiež uvoľniť sa, vyjadriť sa cez umenie, preskúmať svoje „vnútro“. Na chvíľu sa umelcom stanú aj tí, ktorí si o sebe myslia, že nemajú žiadny talent.

Poslednou našou doménou sú prednášky na rôzne témy spojené s duševným zdravím.

Je pravda, že na všetky tieto procedúry sa pripravujeme, robíme si rešerš a taktiež následne i záznamy.

 

O konkrétnych príkladoch, ako si vieme aj my sami pomôcť, aj o tom, čo je pre našu duševnú pohodu dôležité, si povieme v pokračovaní rozhovoru...

Podobné články